TITLE

Officers for 2020-2021

President Yasunori KISHIDA
Treasurer Takayuki SUZUKI
Head office Utsugi JINBO
Secretary Keitaro EDA, Kiyoshi HORIE, Masayuki GOSHIMA
– Field work meeting Coordinators Yusuke SAKAMOTO, Masahiro IIMORI, Toshifumi NONAKA, Kazuki HIRATSUBO, Yuki KITAJIMA
Activity Planners Keiichiro SHIKATA, Takahiro YANO, Tetsuo AKIBA, Koji SUZUKI,
Kazuki HIRATSUBO
Editorial Committee
– Tinea Katsumi YAZAKI
– Japan Hetero- cerists’ Journal Keitaro EDA, Utsugi JINBO, Takeo KANEKO, Daisuke WATABIKI
Web Committee Utsugi JINBO, Yusuke SAKAMOTO, Masahiro IIMORI, Masayuki GOSHIMA
Nature Conservation Advisory Committee Chairperson: Yasunori KISHIDA
Vice-chairperson: Keitaro EDA, Utsugi JINBO,  Toshifumi NONAKA
Committeeman: Yusuke SAKAMOTO, Masahiro IIMORI, Tetsuo AKIBA,
Kazuki HIRATSUBO

Last update: 5 Feb, 2020